JOYERIA PEREZ MICO, C.B.
Calle Carlos Sarthou 1, Bajo
46800 Xátiva Valencia
España
Teléfono: 962274732