ASSOURMADJIAN ENTERPRISES (Greece Distributor)
3 Ioannou Paparrigopoulou
105 61 Atenas Grecia
Teléfono: +30 210 32268 42